Thursday, November 15, 2007

కనుపాప కరవైన కనులెందుకు (song)


కనుపాప కరవైన కనులెందుకు

తనవారె పరులైన బ్రతుకెందుకు

విరజాజి శిలపైన రాలెందుకే

మరుమల్లె సెంధూళి కలసేందుకే

మనసైన చినదాని మనసిందుకే - రగిలేందుకే

అలనాటి మురిపాలు కలలాయెనా

చిననాటి కలలన్ని కధలాయెనా

తలపోసి తలపోసి కుమిలేందుకా - కనులిందుకా

తనవారు తనవారి విడిపోరులే

కనుమూసి గగనాన కలసేరులే

ఏ నాటి కైనాను నీదాననే - నీదాననే

చిననాటి మన పాట మిగిలేనులే

కలకాలమీగాధ రగిలేనులే

రగిలేనులే..రగిలేనులే

No comments: