Tuesday, September 9, 2008

ఓ య్ చికిలింత చిగురు సంపంగి గుబురు :చిత్రం : చిరంజీవులు

ఓయ్ చికిలింత చిగురు సంపంగి గుబురు

చిన దాని మనసు

చినదాని మీద మనసు

మన్సైన చినదానికి అందానికి

కనుసైగ మీద మనసు

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..


అరె చెంపకు చేరడేసి కన్నులున్న చిన్నది

చిన్నదాని సిగలో రేఖలెన్నో

గవ్వకన్ను రైక మీద చుక్కలెన్నో

ఎందుకో ...

ఎందుకో వన్నె లెందుకో చిన్నె లెందుకో

వన్నెచిన్నె లెందుకో ఎన్నికైన చినవాడా

ఆ..

ఆ..

పైర గాలి ఘుమఘుమలో

చెంగావి చెంగు రిమ రిమలో

ఆ..ఆ..ఆ..


అరె విరిసిన పువ్వు మీదచిలుకు ముగ్గులు

చిన్నదాని బుగ్గ మీద చిలిపి సిగ్గులు

మల్లెల దొంతరలు మరు మల్లె దొంతరలు

మనసే ..

ఆహా..

మనసే మరుమల్లె దొంతర


మనసే విరజాజి దొంతర


పాల వెన్నెలలు ..

మురిపాల వెన్నెలలు..

No comments: