Monday, September 1, 2008

మధురమే సుధా గానం ..

మధురమే సుధాగానం మనకిదే మరోప్రాణం
మదిలో మొహన గీతం మెదిలే తొలి సంగీతం
మధురమే సుధాగానం మనకిదే మరోప్రాణం
మదిలో మొహన గీతం మెదిలే తొలి సంగీతం
చరణాలు ఎన్నివున్నా పల్లవొకటే కదా
కిరణాలు ఎన్ని వున్నా వెలుగొక్కటేకదా
శతకోటి భావాలన్ని పలుకు ఎద మారునా
సరిగమలు మారుతున్న మధురిమలు మారునా
మధురమే సుధాగానం మనకిదే మరోప్రాణం
మదిలో మొహన గీతం మెదిలే తొలి సంగీతం
వేవేల తారలున్నా నింగి ఒకటే కదా
ఎన్నెన్ని దారులున్నా గమ్యమొకటే కదా
ఎన్నెని రాగలకు నాదమొకటే కదా
అనుభూతులెన్ని వున్నా హృదయమొకటే కదా
మధురమే సుధాగానం మనకిదే మరోప్రాణం
మదిలో మొహన గీతం మెదిలే తొలి సంగీతం
మధురమే సుధాగానం మనకిదే మరోప్రాణం
మదిలో మొహన గీతం మెదిలే తొలి సంగీతం
మదిలో మొహన గీతం మెదిలే తొలి సంగీతం

No comments: