Thursday, June 5, 2008

హిమగిరి సొగసులు మురిపించును మనసులు

హిమగిరి సొగసులు
మురిపించును మనసులు
చిగురించు నేవొ ఏవొ ఊహలు

యోగులైనా మహాభొగులైనా
మనసుపడే మనొఙసీమ
సురవరులు సరాగాల చెలుల
కలసి సొలసే అనురాగసీమ
ఈ గిరినే ఊమాదేవి హరుని
సేవించి తరించెనేమో
సుమశరుడు రతీదేవి జేరి
కేళి తేలి లాలించెనేమో

No comments: